0
0 Kč 0

Podmínky ochrany osobních údajů 24.05.2018

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám...

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel portálu GentleWood (www.gentlewood.cz) Tereza Šišová, IČ 06005641, se sídlem Felberova 667/3, 568 02 Svitavy, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Svitavách jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Pobočka GentleWood: Felberova 3, Svitavy 56802.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce GentleWood, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.

Fakturu vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury nebo bude součást zásilky. Kupující s tímto souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

GentleWood sděluje, že

 • a. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném GentleWood uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

 • b. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  • i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • ii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • iii. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla GentleWood, příp. může využít adresu elektronické pošty.
 • c. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • i. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • ii. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • iii. dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například gravírování, výměna určitých částí produktu za jiné, produkt vytvořený pomocí konfigurátoru a další)
 • d. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném GentleWood tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník GentleWood, ať už po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky GentleWood, za případné chyby při přenosu dat GentleWood nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy GentleWood neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve OP uvedeno jinak.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se GentleWood zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí GentleWood kupní cenu.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí GentleWood věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří GentleWood věc pro přepravu.

3. Odpovědnost GentleWood

GentleWood odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména GentleWood odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které GentleWood nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • b. věc se hodí k účelu, který pro její použití GentleWood uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Tato ustanovení se však netýkají:

 • a. věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • b. opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • c. u použitých věcí na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • d. vyplývá-li to z povahy věci.

 

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že u dárků lze uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • b. na odstranění vady opravou věci;
 • c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • d. odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí GentleWood, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu GentleWood; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li GentleWood vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující GentleWood na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Odstoupit lze pomocí adresy elektronické pošty nebo také korespondenčně na adresu sídla.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá GentleWood bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od GentleWood obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu GentleWood bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, GentleWood však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi GentleWood a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má GentleWood právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

 

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při vrácení zboží kupující zašle číslo účtu, kam chce zaslat peníze za vrácené zboží. Zboží poté zašlete spolu s fakturou jako pojištěnou zásilku (bez dobírky) na provozovnu GentleWood.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany GentleWood se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod GentleWood: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci GentleWood nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Telefonní komunikace možná vždy od pondělí do pátku 9:00 až 14:00.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.gentlewood.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží GentleWood nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi GentleWood a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému GentleWood. GentleWood v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

GentleWood si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

VIII. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • a. prostřednictvím elektronického obchodu GentleWood (dále jen „e-shop“);
 • b. elektronickou poštou GentleWood;
 • c. osobně;
 • d. telefonicky.

 

Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví GentleWood, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

GentleWood si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • využití výdejních míst Zásilkovny - možnost uhradit bankovním převodem, dobírkou
 • využití doručení prostřednictvím České pošty - možnost uhradit bankovním převodem, dobírkou
 • využití doručení prostředtnictvím DPD - možnost uhradit bankovním převodem, dobírkou
 • osobní odběr na pobočce GentleWood - možnost uhradit bankovním převodem

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému GentleWood nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ceny poštovného

 • a) Zásilkovna
  • 69 Kč, zaslání na výdejní místa Zásilkovny, hrazeno bankovním převodem.
  • 95 Kč – zaslání na výdejní místa Zásilkovny, hrazeno dobírkou.
 • b) Česká pošta
  • 119 Kč, zaslání na zvolenou adresu, hrazeno bankovním převodem.
  • 159 Kč – zaslání na zvolenou adresu, hrazeno dobírkou.
 • c) Kurýr - doručení na adresu
  • 109 Kč, zaslání na zvolenou adresu, hrazeno bankovním převodem.
  • 149 Kč – zaslání na zvolenou adresu, hrazeno dobírkou.
 • d) osobní odběr
  • 0 Kč - na pobočce GentleWood - Svitavy, hrazeno bankovním převodem.

 

3. Ostatní podmínky

případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může GentleWood či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může GentleWood či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

4. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané GentleWood, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny GentleWood výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

Web používá cookies více informací.
Positive SSL